Üçünji Hytaý halkara import ekspozisiýasy (2020-nji ýylyň 5-10-njy noýabry)

Justaňy tamamlanan 3-nji Hytaý halkara import sergisi, geçen sessiýa garanyňda 2,1% artyp, jemi 72,62 milliard ABŞ dollary bilgeşleýin geleşik bilen ajaýyp netijeleri gazandy.Bu aýratyn ýylda Hytaýyň bazar mümkinçiliklerini paýlaşmak we dünýä ykdysadyýetiniň dikelmegine itergi bermek islegi höwes bilen kabul edildi.CIIE-iň täze we köne dostlary Hytaýyň “goşa dolanyşygyň” täze ösüş nusgasyny gurmagynyň uly basgançagyna işjeň goşuldy we ajaýyp dünýä hekaýalaryny ýazdy.

Sergiler haryda öwrüldi, sergä gatnaşyjylar maýa goýujy boldular, eksport bazarlary önümçilik meýdançalaryna we innowasiýa merkezlerine öwrüldi ... Sergi sergileri bilen Hytaýyň arasyndaky gatnaşyk ýylsaýyn çuňlaşdy;Halkara satyn alyşlar we maýa goýumlaryny ösdürmekden medeni alyş-çalyşlara we açyk hyzmatdaşlyga çenli serginiň platforma täsiri barha köpeldi.

"Hytaý bazarynyň bir bölegi bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys".Köp kompaniýalar diňe Hytaýdaky mümkinçilikleri elden gidirmek islemeýändikleri üçin uzaklara gidýärler.Isleg üpjünçiligi üpjün edýär, üpjünçilik islegi döredýär we söwda we maýa goýumlary baglanyşýar.Hytaý bazarynyň güýçli potensialy dünýä üçin has köp mümkinçilik açýar.

Täze täç epidemiýasynyň kölegesinde Hytaýyň ykdysadyýeti durnuklaşmakda öňdeligi eýeledi we Hytaý bazary dikelmegini dowam etdirdi we dünýäde durnuklylyk getirdi."Wall Street Journal" epidemiýanyň Europeanewropa we Amerikanyň bazarlaryna agyr zarba uranda, Hytaýyň köpmilletli kompaniýalar üçin güýçli "goldaw" bolandygyny aýtdy.

"Iň oňat önümleri Hytaýa getirmekden", "Hytaýda gazanylan üstünlikleri dünýä itermek" -e çenli, Hytaý bazaryndaky sarp edijiniň islegi soňy däl, täze başlangyç nokady.Üçünji gezek sergä gatnaşan Tesla, Hytaýda öndürilen Tesla Model 3-i ýaňy getirildi.“Tesla Gigafabrika” -nyň gurluşygyndan köpçülikleýin önümçilige, Europeewropanyň doly ulaglarynyň eksportyna çenli her bir baglanyşyk “Hytaýyň tizliginiň” aýdyň beýanydyr we Hytaý Unicom-yň içerki we daşarky bazarlarda netijelilik artykmaçlyklary doly görkezilýär.

"Hytaýyň üýtgäp durýan bazaryny görmegiň ýeke-täk ýoly ýakynlaşmak".Sergä gatnaşanlar sergini Hytaý bazaryndaky urga düşünmek üçin penjire hökmünde ulanýarlar.Köp önümleriň gözleg we ösüş etabyndan "hytaý genleri" bar.LEGO topary Hytaýyň nusgawy medeniýeti we adaty hekaýalary bilen ylhamlanan täze LEGO oýunjaklaryny çykardy.Taýland kompaniýalary we Hytaýyň täze iýmit elektron söwda kompaniýalary hytaýly sarp edijiler üçin ýöriteleşdirilen çig kokos şiresi önümleri bilen synag geçirdiler.Hytaý bazaryndaky isleg, kärhana üpjünçilik zynjyryna has giň we has giň radiasiýa diapazonyna eýe.

Dünýädäki gowy zatlaryň önümçiliginden başlap, dünýädäki gowy zatlaryň sarp edilmegine çenli dünýädäki zawod we dünýä bazary bolan Hytaý güýçlenýän güýçlere ylham berýär.1,4 milliard ilaty we 400 milliondan gowrak orta girdejili topary bilen ýakyn 10 ýylda harytlaryň jemi import mukdarynyň 22 trillion ABŞ dollaryndan geçmegine garaşylýar ... Hytaýlylaryň ägirt uly göwrümi, özüne çekijiligi we potensialy bazar halkara hyzmatdaşlygynyň has giňligini we çuňlugyny aňladýar.

br1

Iş wagty: 15-2022-nji mart